LID WORDEN, 

Wie kan lid worden,

Conform de wetgeving bestaat de vereniging uit effectieve en aangesloten leden.
Het zijn enkel de effectieve leden die het voorrecht genieten de vereniging te besturen
en stemrecht hebben.

Wat zijn effectieve leden?
Ieder persoon Belg of vreemdeling, die titularis is van een eervol verkregen ereteken, drager van een burgerlijk kruis of een

ereteken voor moed en zelfopoffering of menslievendheid rechtmatig overhandigd door de Belgische Staat of een Staat erkend

door de Belgische Staat.
Wat zijn aangesloten leden?
Ieder persoon die de belangen van de vereniging verdedigd.
Wat zijn weldoeners?
Elk lid effectief of aangesloten, die kwaliteiten en diensten bewezen hebben met betrekking tot het doel van de vereniging.


Wat zijn ereleden?Elk lid effectief of aangesloten, die aangezocht werden door de nationale bestuur om reden van hun

kwaliteiten of bewezen diensten met betrekking tot het doel van onze vereniging. Alleen al door hun aansluiting erkennen de leden het voorwerp en het

doel van de vereniging en het totale respect voor de statuten en reglementen. Elke kandidaat moet blijk

geven van een goede burgerzin, zeden en minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kandidaten, ondertekend door twee peters/meters, worden

geïntroduceerd bij een regionaal of provinciaal comité en de dossierkosten en de bijdragegelden dienen binnen te zijn bij de penningmeester van dit comité.

 

 

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

 

 

                        Als Provinciaal Voorzitter Limburg van Hoger vernoemde Vereniging neem ik me de

vrijheid U dit schrijven toe te sturen.

Elke Provincie van België heeft zijn afdeling en ik acht het dan ook tot mijn opdracht leden aan te

werven voor deze prachtige Vereniging opdat Limburg niet ten achter zou staan in vergelijking

met andere Provincies.

 

Ten einde U op de hoogte te stellen over alles wat onze vereniging aangaat laat ik u hierna volgende

inlichtingen geworden.

De vereniging zonder winstgevend doel draagt de benaming zoals boven aan deze brief vermeld.

Ze werd gesticht te Brussel op 03 december 1865 en Koninklijk herkend op 02 juli 1883,

onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit de Koning der Belgen.

 

A. Daden van moed en zelfopoffering en menslievendheid belonen.

    Leuze: “Redden of vergaan”

B. De Vaderlandsliefde bevorderen.

    Leuze: “Trouw aan de koning(in) en het vaderland”

 

Zij mengt zich niet in de politiek, filosofische, godsdienstige of taalkwesties. Iedereen mag

lid worden van deze vereniging, als Effectief lid wanneer hij drager is van een Ereteken of Medaille

toegekend voor een daad van moed, zelfopoffering of menslievendheid, toegekend door de staat.

 

De nationale Beheerraad neemt uiteindelijk de beslissing om de kandidaat aan te nemen,

indien hij of zij drager is van een Belgisch of Buitenlands ereteken.

Elke nieuwe kandidaat zal zelf zijn bewijsstukken voorleggen.

Aan elk lid zal een lidkaart overhandigd worden.

Ereleden en steunende leden mogen aangenomen worden.

Alle leden moeten voorgesteld worden door twee verantwoordelijke peters.

Elk lid moet minstens 18 jaar oud zijn.

De jaarlijkse bijdrage is:

Effectief lid: 12€

Steunend lid: 12€

Erelid: 100€

De som van 3€ zal voorzien worden voor elk nieuw lid als dossierkosten en dient dus betaald

 te worden samen met de eerste  jaarlijkse bijdrage. Indien U wilt opgenomen worden als

“effectief  lid” voeg dan een fotokopie toe van alle officiële militaire of burgerlijke eretekens

die U zijn toegekend.  Een steunend lid moet geen kopie  bij voegen.

 

Eretekens:

 

De vereniging reikt volgende eretekens uit:

 

A. Effectieve leden: (Na 6 maanden lopend over twee jaar)

 

-      Ridder in de orde van het Belgisch kruis.

-      4 jaar later – Officier in de orde van her Belgisch kruis.

-      4 jaar later – Commandeur in de orde van het Belgisch kruis.

 -      4 jaar later – Groot Officier in de orde van het Belgisch kruis.

-      4 jaar later – Groot lint.

 

B. Steunende leden:  (na 6 maand lopend over twee jaar)

     

      Bronzen Medailles van Gekroond België.

-      5 jaar later -  Zilveren Medailles van gekroond België.

-      5 jaar later -  Gouden Medailles van gekroond België.

-      Palmen van Menslievendheid (wordt toegekend aan verdienstelijke

    leden en dit op voorstel van het Provinciaal Bestuur)

 

Indien U lid wilt worden van onze vereniging dient u het hier bijgevoegd hieronder

toetredingformulier in te vullen vergezeld van een pasfoto.

Deze pasfoto wordt gekleefd op een “autoport” en wordt U samen met de lidkaart opgestuurd.

 

De autoport is een soort identiteitbewijs waarop tevens alle onderscheidingen door U bekomen,

worden ingevuld.  

Stuur Uw toetredingsformulier, degelijk  ingevuld en ondertekend met foto,

aan volgend adres.

 

AUTOPORT.

(Een soort paspoort voor onderscheidingen)

Autoport met persoonlijke foto wordt afgeleverd aan onze leden,

die na dat ze hun eerst onderscheiding (van onze vereniging) hebben gekregen.

Hier worden ook alle onderscheidingen die dat lid heeft gekregen opgetekend.

Het is ook gratis.