STATUTEN van de VERENIGING.

 

   

+

 KONINKLIJKE EN MENSLIEVENDE VERENIGING DER DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIE VOOR DADEN VAN MOED, VAN ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDHEID.

Vereniging zonder winstoogmerk. – Identificatienummer: 515/53.

Nationaal Nummer: 408696434

 

 

 

 

 

STATUTEN van de VERENIGING.

+++++++++++++++++++++++++++

 

 

  

 

                                                                           06 Oktober 2016.

------------------------

 

 

KONINKLIJKE EN MENSLIEVENDE VERENIGING DER DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIE VOOR DADEN VAN MOED, VAN ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDHEID.

Vereniging zonder winstoogmerk - Identificatienummer: 515/53. - 1190 Brussel. – Nationaal Nummer: 408696434

-----------------------------------------------------------------------------------

 

HOOFDSTUK I - BENAMING – SOCIALE ZETEL – GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT.

 

Artikel 1. – Gesticht in Brussel, op 3 december 1865, onder de benaming “Gemedailleerden en Gedecoreerden van Brussel ” werd de Vereniging: “Koninklijk” erkend op 2 juli 1893. Zij nam de vorm aan van een Vereniging zonder winstgevend doel op datum van 09 januari 1953 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 1953 onder de referentie 515/53). De huidige benaming is  sinds 24 maart 1969  ”Koninklijke Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België voor Daden van Moed, Zelfopoffering en Menslievendheid : in ’t kort K.M.V.D.E.M.B.” Zij staat onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning der Belgen. De Burgemeester van de stad Brussel is erevoorzitter.

- Gemakshalve, in de statuten die volgen, wordt zij aangeduid onder de benaming “de vereniging”.

 

Artikel 2. – Haar zetel is momenteel gevestigd, Astridpad 5, 8540 Deerlijk, gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

- Deze keuze is eveneens van toepassing voor alle juridische beslissingen ten opzichte van derden.

- Deze statuten bestaan in het Nederlands en in het Frans. In geval van verschil van interpretatie tussen de    Nederlandstalige en de Franstalige versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

 


 

 

HOOFDSTUK II – DOEL VAN DE VERENIGING.

 

Artikel 3. – De vereniging heeft als doel: menslievendheid en vaderlandsliefde:

a) De vaderlandsliefde bevorderen met als leuze: ”Trouw aan Koning en Vaderland”.

b) Daden van moed en zelfopoffering belonen, met als leuze: ”Redden of Vergaan”.

 

Artikel 4. – Onze voorgangers - stichters beschouwden de doelstelling van onze vereniging onaantastbaar: daarom kan het doel nooit gewijzigd worden, zelfs niet bij eenparigheid van stemmen der leden.

 

Artikel 5. – De vereniging verbiedt elke inmenging in politieke, filosofische, godsdienstige of taalproblemen.

 

Artikel 6. – De vereniging kan onder geen enkel voorwendsel ontbonden worden. Zij blijft voortbestaan zolang er minstens drie effectieve leden zijn. De overblijvende leden zullen moeten overgaan tot de vereffening van de vereniging, de relikwieën overmaken aan het nationale archief en de fondsen verdelen onder gelijkvormige werken.

 

Artikel 7. – In geval van ontbinding , zoals voorzien in artikel 6, hierboven, zullen onder de resterende  leden een of twee liquidatoren aangesteld worden die de resterende rekeningen zullen afsluiten, een proces-verbaal van definitieve ontbinding zullen opmaken en er de nodige ruchtbaarheid zullen aan geven.

 

Artikel 8. – Het werkterrein van de vereniging beslaat geheel het nationale grondgebied.

 

HOOFDSTUK III – DE LEDEN.

 

Artikel 9. – Conform de wetgeving, bestaat de vereniging uit effectieve en aangesloten leden.

- Enkel de effectieve leden genieten het voorrecht en zijn onderling gehouden de vereniging te besturen en hebben stemrecht.

 

Na voorlegging van het dossier aan de Nationale Beheerraad en bij goedkeurend advies van deze laatste, zal het aangesloten lid dat werd toegelaten in de schoot van een bestuur en zijn mandaat nauwkeurig en correct uitvoert, effectief worden na de duur van 5 jaar.

 

a) Zijn erkend als effectief lid ieder persoon, Belg of vreemdeling, die titularis is van een eervol verkregen ereteken, drager van een burgerlijk kruis of een ereteken voor moed, zelfopoffering  of menslievendheid rechtmatig overhandigd door de Belgische Staat of een staat erkend door de Belgische Staat;

b) Zijn erkend als aangesloten lid: ieder persoon die de belangen van de vereniging verdedigt;

c) Zijn erkend als weldoener: elk lid, effectief of aangesloten, dat kwaliteiten en diensten bewezen heeft met betrekking tot het doel van de vereniging;

d) Zijn erkend als erelid: elk lid, effectief of aangesloten, dat aangezocht werd door de nationale bestuursraad om reden van zijn/haar kwaliteiten of bewezen diensten met betrekking tot het doel van onze vereniging.

- Alleen al door hun aansluiting erkennen de leden het voorwerp en het doel van de vereniging en betonen ze het totale respect voor de statuten en reglementen.

- Elke kandidaat moet blijk geven van goede burgerzin en zeden en minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kandidaturen, ondertekend door twee peters, worden geïntroduceerd bij een regionaal of provinciaal comité en de dossierkosten en de bijdragegelden dienen binnen  te zijn bij de penningmeester van dit comité.

 

Artikel 10. – Elk lid is vrij, op ieder ogenblik, zich te onttrekken aan de vereniging, bij middel van een schrijven aan zijn comité.

 

Artikel 11. Elk lid, dat een daad stelt in strijd met de statuten, de wetten het organiek en werkingsreglement , evenals elk gedrag, vernederend ten overstaan van het lid zelf of tegenover anderen, dat de eer of de faam van de vereniging of één van zijn mandatarissen zou kunnen schaden, en a fortiori beledigende of beschimpende houding tegenover deze laatste, leidt tot sancties.

- De sancties, gaande van blaam tot voorstel van uitsluiting, kunnen alleen gebeuren bij geheime stemming en een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden die de algemene vergadering vertegenwoordigen.

 

* door een ad hoc samengesteld bestuur voor de gewone leden van de vereniging;

* door een ad hoc samengesteld comité uit het hoofdbestuur voor de leden die verkozen werden om deel uit te maken van het hoofdbestuur.

- In ieder geval, een lid dat zich schuldig maakt aan de schending van één van in de eerste alinea vermeldende opsommingen van dit artikel, kan onmiddellijk geschorst worden door zijn comité tot aan de eerstvolgende algemene statutaire vergadering.

 

Artikel 12. – De beslissingen van de vereniging, voor wat betreft toelatingen, sancties of uitsluiting zijn geheim en er kan geen beroep aangetekend worden.

 

Artikel 13. – Elk uittredend, geschorst of uitgesloten lid, verliest al zijn eventuele rechten, heeft geen enkel maatschappelijk recht en kan geen enkel recht openen op terugbetaling van kosten of bijdragen.

 

Artikel 14. – Conform aan artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, houdt de bestuursraad een register bij met de effectieve leden.

 

 

HOOFDSTUK IV – BIJDRAGEN.

 

Artikel 15. De lidgelden zijn betaalbaar aan de penningmeesters schatbewaarder van de regionalen of de provincialen.

- Buiten gevallen van overmacht, die elk afzonderlijk zullen onderzocht worden, wordt niet-betaling tijdens het lidjaar aanzien als ontslagnemend.

 

Artikel 16. De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 125,00 Euro.

- Het bedrag van de bijdragen wordt voor het volgende dienstjaar bepaald door de algemene nationale statutaire vergadering. De bedragen evenals de manier van verdelen worden vermeld in het organiek en werkingsreglement.

- Bij het indienen van een aanvraag tot lidmaatschap dient een forfaitair bedrag, zoals vermeld in het organiek en werkingsreglement, voorzien te worden voor dossierkosten. Dit wordt nooit terugbetaald, zelfs niet bij verwerping van het dossier.

 

HOOFDSTUK V - STEMMEN – VERKIEZINGEN – VERTEGENWOORDIGING.

 

Artikel 17. – Bij toepassing van de wet, hebben enkel de effectieve leden, in regel met hun bijdrage, stemrecht. Ieder effectief lid dat in de onmogelijkheid verkeert deel te nemen aan de vergadering heeft het vermogen een volmacht te geven. Indien deze laatste niet werd opgemaakt op naam zal de voorzitter van de vergadering deze volmachten verdelen.

Niemand kan echter meer dan twee volmachten hebben.

 

Artikel 18. – a) Enkel wanneer het specifiek anders wordt aangeduid in de huidige statuten, worden alle beslissingen genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezigen en de eventuele gevolmachtigden.

 

b) Indien de algemene vergadering een wijziging wenst te brengen aan de statuten  is er minimum twee derden (2/3) vereist van de aanwezigen en de eventuele gevolmachtigden.

- Indien op de eerste vergadering voor het wijzigen van de statuten geen quorum tegenwoordig is van 2/3, noch in aanwezigheid, noch in gevolmachtigden, kan een tweede vergadering doorgaan. Er moet echter minimum 15 dagen liggen tussen de twee vergaderingen.

Deze tweede vergadering, eender welk het aantal van aanwezigen of vertegenwoordigden er zijn, kan wettelijk vergaderen en beslissingen nemen.

- Echter, in deze twee gevallen, kan de verandering enkel worden goedgekeurd door de twee derden (2/3) van de aanwezige leden of de gevolmachtigde leden.

 

Artikel 19. – De kandidaturen voor een functie in de vereniging moeten tijdig en schriftelijk overgemaakt worden en beantwoorden aan de modaliteiten vermeld op de uitnodiging van de algemene vergadering die de verkiezing of herverkiezing voorafgaat.

 

Artikel 20. Een functie van bestuurder kan alleen toegewezen worden aan een effectief lid . Een mandaat duurt vijf jaar en de titularis is herkiesbaar. Wat ook de functie is, het blijft een “eremandaat”. De bestuursleden zijn verantwoordelijk, volgens het gemene recht, voor de fouten tijdens hun mandaat, maar de overeenkomsten van de vereniging, binden hen niet persoonlijk.

- Op gelijk welk niveau, gebeurt de verkiezing van een bestuurder steeds bij geheime stemming en vereist een twee derde meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 21. – De voorzitters en de leden van de regionale comités worden verkozen door een algemene vergadering ad hoc.

 

Artikel 22 – Op ditzelfde niveau gebeurt dat in de provincialen.

- Eveneens in de schoot van de provincialen wordt tijdens de algemene jaarlijkse statutaire vergadering één vertegenwoordiger per honderd leden verkozen. Zoals de voorzitter van de provinciale krijgt hij één stem in de algemene nationale vergadering.

 

HOOFDSTUK VI – DE ALGEMENE VERGADERINGEN.

 

Artikel 23. – Jaarlijks gaat een algemene vergadering door op ieder niveau, regionaal of provinciaal. Deze moet aangekondigd worden minstens vijftien dagen op voorhand.

Het comité in functie maakt een verslag op van alle activiteiten en het beheer in het voorbije jaar.

Op haar niveau, bekijkt de vergadering de noden die haar ten deel valt, te weten:

  • de goedkeuring van de rekeningen en budgetten;
  • ontlasting geven aan de bestuurders en/of de commissarissen;
  • de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
  • de uitsluiting van een lid.

 

Artikel 24. – De algemene vergaderingen van de regionalen gaan door ten laatste op 1 december.

De algemene vergaderingen van de provinciale gebeuren tegen uiterlijk 31 januari.

 

Artikel 25. – Een algemene nationale vergadering vergadert ieder jaar in de loop van het eerste kwartaal na gedetailleerde uitnodiging van het directiecomité, verstuurd per brief minstens vijftien werkende dagen voor de vergadering van de algemene vergadering van het voorbije jaar.

- Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de bestuursraad. Indien deze verhinderd is, worden zijn functies uitgeoefend door de oudste ondervoorzitter.

- Zij wordt bijgewoond door de stemgerechtigde leden, te weten:

*  de leden van de bestuursraad;

*  de provinciale voorzitters;

*  de vertegenwoordigers per 100 leden.

- Wat betreft de stemmen, worden er enkel stembiljetten uitgedeeld naargelang het aantal stemgerechtigde leden en de stemgerechtigde leden per volmacht. De stemmen worden geteld bij het begin van de vergadering.

- Op voorwaarde niet tussen te komen tijdens de debatten, mogen en kunnen alle andere leden in regel met hun bijdragen deelnemen aan de vergadering.

 

Artikel 26. – De algemene nationale statutaire vergadering oefent de taken uit die wettelijk zijn toegestaan en vermeld in de huidige statuten. Zijn onder andere voorbehouden aan haar bevoegdheid:

-          dezelfde noden zoals hernomen in artikel 23

-          wijzigingen aan de statuten

 

Artikel 27. – De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen moeten geacteerd worden in een proces-verbaal, ondertekend door de voorzitter en een andere bestuurder.

- Deze processen-verbaal, vergezeld van een exemplaar van de uitnodiging, de ondertekende aanwezigheidslijst en de volmachten, alsook de brieven van de kandidaten worden in een register geklasseerd door de secretarissen in het secretariaat.

- Dit register kan ter plaatse worden ingezien door ieder effectief lid.

- Alle door de wet vereiste stukken (onder andere: kopie van iedere wijzing aan de statuten, alle benoemingsakten of stopzetting van een functie in de nationale bestuursraad ) worden aangeboden in de griffie van de kamer van koophandel van het administratieve arrondissement van de vereniging in de wettelijke tijdspanne.

 

HOOFDSTUK VII – DE BESTUURSRAAD.

 

Artikel 28. – Teneinde de goede werking en het dagelijks beheer te waarborgen, verdeelt de bestuursraad de nationale functies in zijn schoot zijnde: de voorzitter,  de ondervoorzitters, de grootkanselier, de kanselier, de penningmeester, de secretarissen, de beheerders van publieke relaties, protocol, ceremonies en de feestelijkheden, alsook de vaandeldrager. Zij behartigen en besturen de vereniging.

- Teneinde voluit de werking te verzekeren, krijgt de raad de meeste mogelijkheden, maar kan geen beslissingen treffen wanneer er geen twee derde (2/3) meerderheid is.

 

Artikel 29. – De bestuursraad beschikt over vijf beheerders die gemachtigd zijn hun handtekening te plaatsen: de nationale voorzitter, de grootkanselier, de nationale secretarissen en de nationale penningmeester.

Een handtekening van de nationale penningmeester is voldoende en verbindt wettig de vereniging tot een bedrag van maximum 250,00 euro. Twee handtekeningen verbinden wettig de vereniging voor hogere bedragen

 

Artikel 30. – De bestuursraad kan alleen een rechtsgeding, als eiser of verweerder, aangaan na een beslissing met 2/3 meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 31. – De bestuursraad heeft de mogelijkheid eretekens van de vereniging te ontwerpen in dezelfde lijn van de al bestaande medailles. Hun toekenning valt onder de bevoegdheid van het belonende bestuur.

- Dit bestuur bestaat uit: de nationale voorzitter, de grootkanselier, de nationale kanselier en de nationale penningmeester.

- De beschrijving en de manier van toekenning zijn vervat in het organiek en werkingsreglement .

 

Artikel 32. – De bestuursraad bewerkt en houdt de statuten en het organiek en werkingsreglement bij en preciseert de maatregelen. De aangeslotenen worden gehouden zich te schikken.

 

HOOFDSTUK VIII – VERSCHEIDENE.

 

Artikel 33. – Het sociale dienstjaar van de vereniging begint op 1 oktober om te eindigen op 30 september.

 

Artikel 34. – Alles wat niet specifiek voorzien is in deze huidige statuten is geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de V.Z.W’S, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

 

HOOFDSTUK IX – TIJDELIJKE SCHIKKINGEN

 

Artikel 35. – De huidige statuten vernietigen en vervangen alle voorgaande statuten, beschikkingen en statutaire voorschriften.

 

Artikel 36. – De actuele nationale bestuursraad ziet er uit als volgt:

 

Voorzitter:                                 Dhr. MAES Rudy,  

                                                              Astridpad, 5  8540 Deerlijk                                       (2016-2021)

Grootkanselier:                        Dhr. DELMOTTE Jean-Marie,

                                                             Rue Machin, 327  7531 Havinnes                             (2016-2021)

Ondervoorzitters:                    Dhr. SONVIL Norbert,

                                                               Romeinse Villadreef, 82   1070 Brussel.                 (2013-2018)

 Dhr. ASSELMAN Yves,

           Hazelaarsdreef, 40  9820 Merelbeke.                      (2016-2021)

Kanselier:                                  Dhr. MISSON Guy,

                                                             C.Debruynstraat, 14/1  6042 Charleroi                      (2016-2021)

Penningmeester:                      Dhr. DE PELSMACKER Jean-Pierre,

Dr. J. Vercouilliestraat, 6/A   9090 Melle.                (2016-2021)

Secretaris Franstalig:            Dhr. SPRIET Jean-Michel,

                                                              Avenue des Héros Leuzois, 95 7900 Leuze-en-Hainaut.      (2016-2021)

Secretaris Nederlandstalig:   Mevr. RASSON Nadia

                                                               Steenstraat, 103  8501 Heule                                     (2016 – 2021)

Protocol:                                     Dhr. GILBERT Gérard,

                                                              Chaussée de Nivelles, 60  5032 Mazy                      (2016-2021)

Ceremonies Feesten:               Dhr. DOYEN Jean-Marie,

                                                             Av. Notre-Dame De Foy, 36   5620 Florennes.         (2016-2021)

Public relations:                       Dhr. MASY Christian,

                                                              Rue Massenet, 8   7500 Tournai                                (2016-2021)

Buitenlandse relaties:             Dhr. LETEN Tonny,

                                                             Schootstraat, 164   3550 Heusden-Zolder                 (2015-2020)

Vaandeldrager:                          Dhr. BAUWENS Kristof,

                                                              Vinkenlaan, 14    9820 Merelbeke

 

 

De Nationale Secretarissen                            De Nationale Voorzitter

 

 

                                 Rasson Nadia.

Spriet Jean-Michel.                                                 Rudy Maes.