ORGANIEK en WERKINGSREGLEMENT 

 

 

 

 

KONINKLIJKE EN MENSLIEVENDE VERENIGING DER DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIE

VOOR DADEN VAN MOED, VAN ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDHEID.

Vereniging zonder winstoogmerk. – Identificatienummer: 515/53.

Nationaal Nummer: 408696434.

Sociale zetel : Astridpad, 5 – 8540 Deerlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIEK EN WERKINGSREGLEMENT.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

                                                                            06 – Oktober - 2016

-----------------------------

 

 

KONINKLIJKE EN MENSLIEVENDE VERENIGING DER DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIE VOOR DADEN VAN MOED, VAN ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDHEID.

Vereniging zonder winstoogmerk - Identificatienummer: 515/53.

Sociale zetel: Astridpad, 5 – 8540 Deerlijk.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organiek en Werkingsreglement.

========================

INLEIDING

HOOFDSTUK 1. - DE LEDEN

HOOFDSTUK 2. - DE ALGEMENE VERGADERING

HOOFDSTUK 3. - DE NATIONALE BEHEERRAAD

HOOFDSTUK 4. - DE NATIONALE BESTUURSRAAD.

HOOFDSTUK 5. - HET NATIONAAL UITVOEREND BESTUUR

HOOFDSTUK 6. - HET NATIONAAL UITVOEREND BESTUUR

HOOFDSTUK 7. - HET BESTUUR DER REGIONALEN

HOOFDSTUK 8. - HET BELONEND BESTUUR

HOOFDSTUK 9. - DE EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN.

HOOFDSTUKKEN 10.- 11. – LIJST DER ERETEKENS EN TOEKENNINGS VOORWAARDEN

 

 

*******************************

INLEIDING

 

Het huidige organiek en werkingsreglement van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België voor Daden van Moed, van Zelfopoffering en Menslievendheid – vereniging zonder winstoogmerk – vormt de aanvulling aan de Statuten van de Vereniging. Het vervangt en vernietigt al de voorgaande reglementen.

 

HOOFDSTUK I – DE LEDEN

 

       1. De effectieve en de aangesloten leden.

 

1.1- Zoals vermeld in artikel 9 van de statuten genieten ze beiden dezelfde rechten, behalve wat betreft het stemrecht op de algemene nationale statutaire   vergadering, die volgens art.17 der statuten voorbehouden is aan de effectieve  leden.

1.2-Het dossier tot kandidaatstelling dient samen met de aansluitingsaanvraag                   ingediend te worden.

1.3-Het dossier tot kandidaatstelling wordt onderzocht door de Kanselier van de   regionale of provinciale waar ze werd ingediend. Deze zal ze voor goedkeuring voorleggen aan het betrokken bestuur.

1.4-De leden, zowel effectieve als aangeslotenen, steunende, weldoeners of

ereleden worden samengebracht in regionale en/of provinciale afdelingen,

die hen vertegenwoordigen op de algemene nationale statutaire

vergadering.

 

 2.De steunende leden en weldoeners.

 

2.1-Kunnen aangenomen worden, buiten de gestelde eisen van de effectieve en    de aangesloten leden, wegens hun steun en hun acties in verband met het doel  van de vereniging.

2.2-Deze wijze van aanvaarding is dezelfde als deze voorzien in punt

1.3 en 1.4.

2.3-De weldoeners worden aangenomen volgens hun bijdragen tot de doelen van de vereniging.

 

3.De Ereleden.

 

3.1-Zullen verkozen worden volgens hun kwaliteiten en hun bijzondere

verdiensten verleend in verband met het doel van de vereniging.

3.2-De steunende -, weldoeners zowel als de ereleden zullen een lidkaart

ontvangen na hun aanvaarding.

 

4.Discipline.

 

4.1-De eventuele sanctie die tegen een lid zou moeten genomen worden behoord tot de bevoegdheid van de arbitrage comités.

4.2-Het arbitrage comité is samengesteld uit vijf leden, waaronder de voorzitter en een neutrale waarnemer (zonder stemrecht). In geval van gelijkheid van stemmen bij geheime stemming over de sanctie, of de verklaring van onschuld, is de stem van de voorzitter beslissend.

4.3-Elke inbreuk op de richtlijnen van de statuten, van het organieke en werkingsreglement heft automatisch en van rechtswege het lidmaatschap op.

     4.4- Elke betwisting, ontstaan bij toepassing van deze maatregelen,wordt   behandeld in een nationaal arbitragecomité, dat uitspraak doet zonder mogelijkheid tot verder beroep en zonder vorm of termijn in acht te nemen, zoals voorgeschreven bij de rechtbanken.

      De samenstelling en de werkwijze van dit comité zijn dezelfde zoals voorzien hierboven onder punt 4.2.

 

HOOFDSTUK 2 – DE ALGEMENE VERGADERING

 

2.1-De algemene nationale statutaire vergadering is het oppermachtige orgaan     van de vereniging, Zij heeft elk jaar plaats volgens artikelen 27 tot 34 van de statuten, op uitnodiging van de Nationale Bestuursraad.

2.2-Het bedrag van het lidgeld wordt ieder jaar, op voorstel van de Beheerraad, door de algemene vergadering vastgelegd.

2.3-Het wordt vastgesteld: voor effectieve leden op  €  12,00

                                        voor steunende leden op    € 12,00

     voor ereleden op               € 125,00 maximum

       Deze bedragen worden geldig vanaf het boekjaar 2010/2011.

2.4-De verdeling van de bedragen wordt als volgt vastgelegd:

            -Aangesloten leden: voor de regionale:            € 07,00

                                          voor de provinciale:         € 02,50

                                          voor  nationaal:                € 02,50

-Steunende leden:    voor de regionale:            € 0700

                                          voor de provinciale          € 02,50

                                          voor  nationaal                 € 02,50

-Weldoeners:           voor de regionale:           volledig bedrag min afdracht

aan provincie en nationaal.

                                         voor de provincie:            € 02,50

                                         voor  nationaal:                € 02,50

2.5-Dossierkosten bij aansluiting.

       Bij het voorleggen van een aansluitingsformulier wordt een bedrag dat

 momenteel vastgelegd wordt op 3,00 € gevraagd. (Art.16 van de statuten).

 

HOOFDSTUK 3. – DE NATIONALE BEHEERRAAD.

 

3.

3.1 - Behalve voor de verkiezing van dezelfde functie, word ieder nieuw lid van de raad van de bestuursraad, zowel van het Nationaal, het Provinciaal of het Regionaal bestuur benoemd in zijn of haar functie als beheerder “ad interim” voor de duur van één (1) jaar. Op de Nationale Statutaire Vergadering van het daarop volgend jaar (minimum van 12 maanden) word de beheerder al dan niet definitief erkend en aangesteld voor de duur van vier (4) jaar.

De Beheerraad kan echter bij gebrek aan kandidaturen, beroep doen op kandidaturen ad hoc, dewelke zij met een meerderheid onder de leden van de raad kiezen. Deze kandidaturen moeten eveneens bekrachtigt zijn als beheerder “ad interim” voor de duur van één (1) jaar. Op de Nationale Statutaire Vergadering van het daarop volgende jaar, word de Beheerder al dan niet in zijn of haar functie definitief erkend en aangesteld voor de duur van vier (4) jaar.

na

een

 

3.2-De Voorzitter van de Nationale Beheerraad is van rechtswege Nationale   Voorzitter.

3.3-De Nationale Beheerraad komt minstens éénmaal per jaar samen voor de algemene nationale statutaire vergadering. Hij wordt door de voorzitter samen geroepen.

3.4-De beraadslagingen van de Nationale Beheerraad zijn alleen geldig wanneer  2/3 van de leden tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd zijn bij middel van een ondertekende volmacht.

3.5-Al wat niet voorzien is in het organiek en werkingsreglement noch in de statuten, betreffende de bevoegdheden en de activiteiten van de Nationale Beheerraad valt onder de voorschriften van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en zijn bijvoegsels.

 

HOOFDSTUK 4. – DE NATIONALE BESTUURSRAAD.

 

4.1-De omschrijving der functies evenals de bevoegdheden van de Bestuursraad,   worden bepaald door het organiek en werkingsreglement van de vereniging.

4.2-De voorzitter van de Nationale Beheerraad is van rechtswege voorzitter van de Bestuursraad.

4.3-De Bestuursraad komt minstens ZES maal in het jaar samen. Hij wordt door de Nationale Voorzitter samengeroepen, ofwel door minstens 1/3 van zijn leden.

4.4-De beslissingen voortvloeiend uit een bijzondere beraadslaging, in verband met een rechtszaak zal het doel van de actie inhouden, alsook de aanduiding van minstens TWEE afgevaardigden der vereniging.Deze aanduiding zal, bij voorkeur, rekening houden met de protocollaire rangorde, vastgesteld door het huidig organiek en werkingsreglement (hoofdstuk 4 – Bevoegdheden: punt 10) en in functie van de bekwaamheid voor de betreffende zaak.

      Deze beslissingen worden opgenomen in een speciaal verslag en toegevoegd aan het verslag van de vergadering van de Bestuursraad. Dit verslag geeft volmacht tot handelen met de genomen beslissing tot een goed einde te brengen en is geldig tegenover derden.

4.5-De leden van de Bestuursraad zijn verplicht bij ontslag of bij niet  herverkiezing alle goederen, documenten en archieven van de vereniging binnen de TWEE WEKEN volgend op hun ontslag of einde mandaat terug te geven.

 

BEVOEGDHEDEN. 

 

1.- De Nationale Voorzitter:

 

1.1-Wordt binnen de Beheerraad tot deze functie aangeduid. Zijn mandaat beloopt vijf jaar en is hernieuwbaar.

Hij is tevens Voorzitter van de Bestuursraad, van het Belonend Bestuur en van het Arbitragecomité.

1.2-Is beheerderondertekenaar.

1.3-Houdt toezicht op het naleven van de statuten en de uitvoering van het organiek en werkingsreglement.

1.4-Ondertekend de financiële stukken van de vereniging wanneer een bedrag hoger is dan € 250,00 samen met de nationale schatbewaarder. Bij ontstentenis, zal de grootkanselier en/of de nationale secretaris de stukken tekenen bij de verschillende financiële verrichtingen.

1.5-Vertegenwoordigd van rechtswege de vereniging bij alle betrekkingen met publieke en private instellingen alsook met andere verenigingen.

1.6-Zal slechts in opdracht van de Bestuursraad een juridische zaak in naam van de vereniging (dit zowel als eiser of als verdediger) en dit slechts na het bekomen van een speciaal mandaat door de Bestuursraad en door 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd, aangaan.

1.7-Roept de Beheerraad en de Bestuursraad samen alsook de algemene statutaire nationale vergadering. Vormingsvergaderingen in de provincialen en de regionalen worden eveneens door hem samengeroepen.

1.8-Heeft de beslissende stem in geval van gelijkheid van stemmen bij alle beslissingen waaraan hij deel neemt.

1.9-Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ondervoorzitter.

 

2.- De Grootkanselier:

 

2.1-Is van rechtswege lid van de Beheerraad, van de Bestuursraad, van het Belonend Bestuur. Zijn mandaat beloopt vijf jaar en is hernieuwbaar.

2.2-Is beheerderondertekenaar.

2.3-Is Grootkanselier in de Orde van het Belgisch kruis.

2.4-Onderzoekt samen met de nationale voorzitter, de voorstellen van de nationale kanselier in verband met de toekenning van de eretekens der vereniging.

2.5-Waakt erover dat de Medailles verbonden aan deze onderscheidingen slechts toegekend worden aan de houders van een Brevet.

2.6-De titel van Grootkanselier zal, op voorstel van de Nationale Beheerraad,   tijdens de algemene nationale statutaire vergadering toevertrouwd worden aan een lid met minstens 15 jaren lidmaatschap in de vereniging.

2.7-In geval van afwezigheid zal deze tijdelijk, worden vervangen door de   nationale voorzitter.

 

3.- De Nationale Ondervoorzitters:

 

3.1-Zijn maximum TWEE in aantal. Eén Nederlandstalige en één Franstalige.

3.2-Zijn van rechtswege lid van de Nationale Beheerraad en van de Nationale Bestuursraad. Hun mandaten belopen vijf jaar en zijn hernieuwbaar.

3.3-In geval van afwezigheid van de nationale voorzitter zal één van hen, hem   vervangen.

3.4-Zij vertegenwoordigen, met de toestemming, van de nationale voorzitter de vereniging op plechtigheden en vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden.

 

4.- De Nationale Secretarissen:

 

4.1-Zijn maximum TWEE in aantal.Eén Nederlandstalige en één Franstalige.

4.2-Zijn van rechtswege lid van de Beheerraad en de Bestuursraad. Hun mandaat beloopt vijf jaar en is hernieuwbaar.

4.3-Zijn beheerderondertekenaars.

4.4-Zijn belast met alle briefwisseling in overleg met de nationale voorzitter die door minstens één ondervoorzitter mede ondertekend wordt.

4.5-Stellen de verslagen op van de Nationale Beheerraad, van de Nationale Bestuursraad, van de nationale algemene statutaire vergadering en van de buitengewone algemene vergaderingen. Deze verslagen zullen eveneens door de nationale voorzitter en één secretaris ondertekend worden in geval van vertaling door deze laatste.

4.6-Zijn belast met het bijhouden van de archieven van de vereniging (minstens 5 volle jaren).

4.7-Zijn belast met de uitnodiging van de beheerders voor de voorgeschreven activiteiten van de Beheerraad en van de Bestuursraad. Zij nodigen eveneens, op instructies van de voorzitter, de leden uit voor de algemene nationale statutaire vergadering.

4.8-Beiden staan elkaar bij in hun functies.

4.9-Bij afwezigheid van de ene wordt hij vervangen door de tweede secretaris.

 

 

 

5.- De Nationale Schatbewaarder:

 

5.1-   Is van rechtswege lid van de Beheerraad, van de Bestuursraad en van het Belonend Bestuur. Zijn mandaat beloopt vijf jaar en is herkiesbaar.

5.2-   Is beheerderondertekenaar.

5.3-   Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, en de   rekeningen van de vereniging.

5.4-   Is verantwoordelijk voor de fondsen van de vereniging ter zijner   beschikking gesteld, en vordert de bijdragen en de fondsen bestemd voorde vereniging.

5.5-   Tekent samen met een andere beheerderondertekenaar (nationale voorzitter, grootkanselier, nationale secretaris) de kwijtschriften en facturen van de vereniging boven de 250,00 Euro. Beneden de 250,00 kunnen betalingen gedaan worden door de nationale schatbewaarder teneinde de werkzaamheden te bestendigen.

5.6-   Alleen kwijtschriften en facturen boven de 250,00 Euro mede ondertekend door een ander beheerderondertekenaar zullen door hem betaald worden.

5.7-   Het boekhoudkundige jaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

5.8-   Op 30 september, van elk jaar, worden de rekeningen van het dienstjaar    afgesloten. Bij ontvangst van de boekhoudkundige elementen van de provincialen en de regionalen - (ten laatste voor 1 februari) – wordt de nationale balans van inkomsten en uitgaven opgemaakt.

5.9-   Het positieve saldo behoort aan de vereniging.

5.10- Op het einde van het boekjaar zullen twee rekeningnazichters, aangesloten   leden, aangeduid door de voorgaande algemene nationale statutaire vergadering, de boekhouding controleren.

5.11- Aangezien de financiële toestand strikt vertrouwelijk is zal deze maar bekend gemaakt worden op aanvraag van de nationale voorzitter of wanneer de Beheerraad of de Bestuursraad dit verlangt.

5.12- De financiële toestand zal medegedeeld worden op de algemene nationale  statutaire vergadering na goedkeuring van de rekeningnazichters.

5.13- In geval van lange afwezigheid zal de nationale schatbewaarder zijn boeken en fondsen overmaken aan de nationale voorzitter, die een bewijs van ontvangst zal ondertekenen samen met een derde beheerderondertekenaar.

5.14- Alle verbintenissen van de vereniging, van gelijk welke aard, zijn maar geldig wanneer zij ondertekend zijn door TWEE van de vijf beheerderondertekenaars. Niettemin volstaan TWEE handtekeningen voor bedragen boven de 250,00 Euro en één handtekening voor bedragen tot 250,00 Euro. Dezelfde regel geldt ten opzichte van derden.

 

6- De Nationale Kanselier: 

 

6.1-Is van rechtswege lid van de Nationale Beheerraad, van de Nationale   Bestuursraad en van het Belonend Bestuur. Zijn mandaat beloop vijf jaar en is hernieuwbaar.

6.2-Houdt de naamlijst bij van de gedecoreerden van de vereniging.

6.3-Houdt het register bij dat alle houders van eretekens bevat en dit voor elke categorie van de onderscheidingen van de vereniging.

6.4-Hangt rechtstreeks af van de nationale voorzitter en de groot - kanselier. Hij mag aan niemand de archieven van de kanselarij vertellen, voorleggen, of afgeven zonder toelating van de nationale voorzitter.

6.5-Houdt de voorraad van de eretekens van de vereniging. In geen enkel geval mag hij er nieuwe bestellen zonder toelating van de nationale voorzitter en de nationale schatbewaarder.

6.6-Houdt de boekhouding, in hoeveelheid en in waarde van de eretekens. Hij zal een afrekening maken elk jaar bij het afsluiten van het boekjaar. Hij zal deze afrekening voorleggen aan de nationale schatbewaarder en de rekeningnazichters (aangeduid door de algemene nationale statutaire vergadering ) voor goedkeuring.

6.7-In geval van afwezigheid zal de nationale kanselier de voorraad van de eretekens van de vereniging, in tegenwoordigheid van de nationale schatbewaarder, aan de nationale voorzitter overmaken.Er wordt inventaris opgemaakt. Gelijktijdig zullen alle boekhoudkundige documenten, archieven en administratieve bewijsstukken van de kanselarij afgegeven worden.Na ontvangst zal er, door de nationale schatbewaarder, een situatie opgemaakt worden die als kwijting zal gelden. Deze wordt ondertekend door zichzelf en door de nationale voorzitter.

 

7.- Beheerders voor protocol, publieke relaties, ceremonieën en feesten.

 

7.1-Zijn van rechtswege leden van de Nationale Beheerraad en van de Nationale Bestuursraad. Hun mandaat beloop vijf jaar en is hernieuwbaar

7.2-Zijn verantwoordelijk voor de relaties met de media.

7.3-Zijn verantwoordelijk voor het nakomen van het protocol op nationaal vlak.

7.4-Zijn ceremoniemeester bij officiële betogingen van de vereniging.

7.5-Verzekeren de coördinatie tussen de directie van de verenigingen de officiële instanties in het kader van officiële activiteiten.

7.6-Zijn verantwoordelijk voor de perfecte organisatie van de feesten en optochten.

7.7-De rekeningen en onkostennota’s in verband met hun functie worden betaald door de nationale schatbewaarderna goedkeuring van de nationale voorzitter of een bevoegde beheerderondertekenaar.

 

8.- De Nationale Vaandeldrager:

 

8.1-Is van rechtswege lid van de Nationale Beheerraad en van de Nationale Bestuursraad

      Zijn mandaat beloopt vijf jaar en is hernieuwbaar.

8.2-Hangt rechtstreeks af van de nationale voorzitter.

8.3-Zijn verplaatsingskosten zijn ten laste van de vereniging.

 

9.- Protocol:

 

De protocollaire rangorde van de nationale beheerders, leden van de Nationale Bestuursraad, is vastgesteld volgens de rangorde geregeld door het organiek en werkingsreglement van de vereniging – (punten 1 tot 9 hierboven).

 

 

HOOFDSTUK 5. – HET NATIONAAL UITVOEREND BESTUUR.

 

5.1-De leden van het Uitvoerend Bestuur zijn nationale beheerders van de vereniging.

5.2-De Raadsleden worden benoemd op basis van hun lange ondervinding in de schoot van de vereniging.

5.3-De Voorzitters der Provincialen:

-    Zijn nationale beheerders in hoedanigheid van raadsleden.

-    Zij kunnen uitgenodigd worden door de nationale secretaris op aanvraag van de nationale voorzitter en/of minstens vier leden van de Beheerraad.

-    Zij nemen deel aan de jaarlijkse vergadering van de beheerders van de vereniging, alsook aan alle regelmatige bijeengeroepen vergaderingen van de Beheerraad.

 

HOOFDSTUK 6. – HET BESTUUR DER PROVINCIALEN.

-6.1-De Besturen der provincialen zullen minstens bestaan uit: een voorzitter, een   secretaris, een schatbewaarder en een kanselier. Bij dezen mogen, zo nodig één of meerdere raadsleden gevoegd worden.

      – Na vijf (5) actieve jaren in een Provinciaal of Regionaal bestuur kan dit aangesloten lid met een gemotiveerd voorstel van dit bestuur, een effectief lid worden. Deze gemotiveerde aanvraag word verstuurd naar de Nationale Voorzitter. Alleen de Nationale Bestuursraad is bevoegd om deze gunst te verlenen

 

6.2-De voorzitter, de secretaris of de kanselier en de schatbewaarder zijn verplicht

beheerderondertekenaar.

6.3-De voorzitters der provincialen zijn nationale beheerders als leden van het Uitvoerend Bestuur, als raadsleden.

6.4-De leden van de besturen der provincialen zijn provinciale beheerders. Hun taken zijn de zelfde als deze van de nationale beheerders maar op provinciaal vlak.

6.5-De secretaris van de provinciale is verantwoordelijk is verantwoordelijk voor haar archieven.

6.6-Aanvullend bij de provinciale bestuursvergaderingen zal de voorzitter der provinciale de voorzitters der regionalen die hij beheert uitnodigen op een coördinatievergadering.

6.7-De kanselier der provinciale zal na het aannemen van een nieuw aangesloten lid, hem een “AUTO-PORT” overhandigen.

 

HOOFDSTUK 7. – HET BESTUUR DER REGIONALEN.

 

7.1-De Besturen van de regionalen hangen rechtstreeks af van de provinciale waartoe zij behoren.

7.2-De taken in de schoot van de regionalen zijn dezelfde als deze beschreven voor de besturen van de provincialen in hoofdstuk 6.- punten: 6.1-6.2-6.4 maar op regionaal vlak.

7.3-De regionalen in het buitenland hangen af van de provinciale naar eigen keuze.

7.4-Om een nieuwe provinciale of regionale op te richten volstaat de bijdrage (voorzien in de statuten van de vereniging) van 25 aangesloten leden.

 

HOOFDSTUK 8. – HET BELONEND BESTUUR.

 

8.1-De Beheerraad heeft, volgens artikel 41 der statuten, eretekens ontworpen die   ze mag toekennen en uitreiken.

8.2-De beslissingen van het Belonend Bestuur worden gezamenlijk genomen door   al zijn leden op voorstel van de regionalen en provincialen. Er kan geen enkel    beroep worden aangetekend tegen die beslissing.

      De Bestuursraad kan eveneens voorstellen doen, maar alleenlijk voor buitengewone bewezen diensten.

8.3-Twee leden van het Belonend Bestuur tekenen samen de BREVETTEN voor    alle toegekende eretekens door de vereniging.

 

8.4-De uitreiking van de eretekens geschiedt alleen door één lid van het Belonend Bestuur of door een persoon daartoe gemachtigd door de nationale voorzitter.

 

HOOFDSTUK 9. – DE EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN

VAN DE VERENIGING

 

9.1-De eretekens van de vereniging worden toegekend aan de leden, alsook aan personaliteiten die zich verdienstelijk hebben getoond in overeenstemming met het doel en de actie van de verenging.

9.2-De voorstellen voor de toekenning gebeuren door de besturen der provincialen en/of van de Bestuursraad, worden nagezien door de nationale kanselier en goedgekeurd door de groot - kanselier en de nationale voorzitter

9.3-Kandidaturen voor benoemingen en/of bevorderingen worden slechts in aanmerking genomen wanneer deze kandidaat in regel is met zijn bijdragen.

9.4-Het Belonend Bestuur zal geen TWEE onderscheidingen aan dezelfde persoon uitreiken in hetzelfde jaar.

 

HOOFDSTUK 10. & 11. - LIJST DER ERETEKENS EN

TOEKENNINGS VOORWAARDEN.

 

            De eervolle onderscheidingen door de vereniging toegekend zijn:

                        10. – * DE ORDE VAN HET BELGISCH KRUIS.

                        11. - * DE ERKENTELIJKHEIDS MEDAILLES.

 

10.1 - De Orde van het Belgisch Kruis is alleen bestemd voor effectieve en aangesloten leden.

 

- Graad van Ridder:

          - Minstens 6 maand aangesloten zijn voor de algemene nationale  statutaire vergadering.

          -In orde zijn met de bijdrage van het lopende jaar en voor het jaar dat volgt op het voorstel tot toekenning.

- Graad van Officier:

          -De beheerders, TWEE jaren na het Kruis van Ridder.

          -De leden na VIER jaar.

- Graad van Commandeur:

          -De beheerders houder van een officierskruis, na TWEE jaar.

          -De leden na VIER jaar.

 

 

- Graad van Groot – Officier:

          -De beheerders houders van een commandeurskruis na TWEE jaar.

          -De leden na VIER jaar.

- Groot  Kruis + Groot  Lint:

          -De beheerders houder van een Plaat van Groot – Officier na TWEE jaar

          -De leden na VIER jaar.

 

11.- De Erkentelijkheidmedailles:

           

            De voorwaarden zijn de volgende:

 

11.1- Medaille van GEKROOND BELGIË:

 

        – Brons: voor steunende leden.

 - minstens 6 maand aangesloten zijn voor de algemene nationale                   statutaire vergadering.

                 - In regel zijn met de bijdrage van het lopende jaar en

                    voor het jaar dat volgt op het voorstel tot toekenning.

        – Zilver:

                - voor verdienstelijke leden na VIJF jaar lidmaatschap.

        – Goud:

                - voor verdienstelijke leden: na TIEN jaar lidmaatschap

                 - voor beheerders na EEN mandaat.

 

11.2 - PALMEN van MENSLIEVENDHEID:

 

        – Brons:                                                                                                          - ( personen en leden die meegewerkt hebben aan het aanzien, de faam en de materiële  toestand van de vereniging) na TIEN jaar.

        – Zilver:                                                                                                                         - Leden eventueel na VIJFTIEN jaar.

        – Goud:

               - voor de leden: na TWINTIG jaar lidmaatschap

               - voor de beheerders na TIEN jaar.

                  Een KONINKLIJK KROONTJE zal geplaatst worden op het

                   lint van de Erkentelijkheids onderscheidingen.

      – Rozet op de Palmen van Menslievendheid:

                   Aan personen en leden die al houder zijn van Palmen van

      Menslievendheid (goud, zilver of brons) en die hun menslievende            houding hebben gehandhaafd zal toegelaten

worden op het lint van deze onderscheidingen, een rozet aan te brengen van dezelfde kleur als het lint (rood, geel, zwart).

De rozet heeft 18 mm, en 8 mm diameter voor het kleine ereteken zal aangebracht worden onder het Kroontje. Die rozet zal overhandigd worden 5 jaar nadat de Palmen voor Menslievendheid werden toegekend

11.3 – MEDAILLE VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING/

Zal toegekend worden door het belonend Bestuur, op basis van een gemotiveerde aanvraag van het Nationaal, het Provinciaal of het Regionaal Bestuur..

 

12.-De Brevetten voor benoemingen en/of bevorderingen zijn gratis.

 

13.-Het aankopen van een juweel is niet verplicht.

*********************************

 

 

De aangebrachte wijzigingen aan het Organiek  en Werkingsreglement waren noodzakelijk. De voorstellen zijn voorgelegd op de Beheerraad van 03 december 2015 te Doornik, en goedgekeurd door de Nationaal Beheerraad.

 

 

 

De Nationaal secretarissen           Nationaal Voorzitter

 

 

 

Nadia RASSON & Jean-Michel SPRIET            Rudy MAES

 

 

 

KONINKIJKE EN MENSLIEVENDE VERENIGING DER DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIË VOOR DADEN VAN MOED, VAN ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDHEID in ’t kort “K.M.V.D.E.B.”

***************************************************************

Beschrijving van de Eretekens van de Vereniging.

------------------------------------------------------------      

 

1.-Orde van het Belgisch Kruis:

Het ereteken omvat vijf graden als volgt genoemd:

·         Grootkruisen.

·         Grootofficieren.

·         Commandeurs.

·         Officieren.

·         Ridders.

+++++++++++++++++++++++++++

 

 

GROOTKRUIS:

Gulden plaat  van 75 mm, doormeter met acht stralen en in het midden gedekt door het Kruis van Ridder, groot model, van de Orde.

De titularis mag eveneens het Grootlint dragen, neerhangend van de rechterschouder naar de linkerzijde. Het lint in de kleuren van de Orde is 110 mm breed.

Aan het uiteinde van het lint, onder de kokarde hangt het Commandeurskruis van de Orde.

GROOTOFFICIER:

Gulden plaat van 75 mm, doormeter met acht stralen en in het midden gedekt door een Kruis van Ridder in de Orde, verkleint model (20 mm).

COMMANDEUR:

Kruis van de Orde van 55 mm. doormeter gedragen om de hals, op de borst afhangend, aan een lint van 33 mm. breedte.

OFFICIER:

Het Kruis van Ridder draagt op het lint en rozet van 18 mm. diameter in de kleuren van de Orde.

RIDDER:

Het Belgisch Kruis bestaat uit een kruis met vijf armen uitgesneden in witte email, van elkaar gescheiden door zeven gouden stralen.

Het centrum bevat op blauwe geëmailleerde achtergrond een Belgische Leeuw omringt door een gouden cirkel.

De keerzijde van het ereteken draagt, de afkorting van de benaming van de Vereniging:

S.R.P.M.D.B.

1865

K.M.V.D.E.M.B.

Het juweel van 44 mm. doormeter wordt overtopt met een kroon. Het juweel is door een ring gevestigd aan het lint, blauw en amarant, van 37 mm. breedte.

 

De Commandeurs mogen op het Belgisch Kruis dezelfde rozet dragen als de Officieren op een zilveren biesje.

Voor de Grootofficieren is het biesje voor de helft in zilver en voor de helft in goud.

Voor de Grootkruisen is dit biesje volledig in goud.

De rozet van de orde staat in het midden van het biesje.

-------------------------------

 

 

 

2.-Medaille: Gekroond België:

Omvat drie klassen:

·         Goud

·         Zilver

·         Brons

***************************

 

GOUD:

Het amaranten lint van 36 mm. breedte is afgebiesd met de nationale driekleur.

Elke kleur heeft een breedte van 1,5 mm. De zwarte kleur bevindt zich aan de buitenzijde.

Het lint draagt een Koninklijke Kroon.

ZILVER & BRONS:

Het rode lint van 32 mm. breedte is afgebiesd met de nationale driekleur. Elke kleur heeft een breedte van 1,5 mm. De rode kleur bevindt zich aan de buitenzijde.Het lint draagt een Koninklijke Kroon.

 

Aan de keerzijde van het ereteken is gegraveerd: “Moed en Zelfopoffering”

                                                                       “Courage et Dévouement”

 

De medaille is langs de twee zijden omringd door laurieren.

 -----------------------------------------------------------------------------

 

3.- Palmen van Menslievendheid:

 

Omvat drie klassen:

            * Goud            ( met plaat “filantropie”

            * Zilver                       Met plaat 1865

            * Brons

Lint driekleurig, 34 mm.breed, drie gelijke stroken: rood, geel en zwart.

Het lint draagt een Koninklijke Kroon.

Na vijf jaar mag aan de titularis een rozet van 18 mm. diameter in dezelfde kleur uitgereikt worden. De rozet wordt geplaatst onder de kroon.

 --------------------------------------------

 

4, - De medaille voor daden van moed en zelfopoffering

Het amarante lint heeft een breedte van 36mm en is afgeboord met een bies in de Nationale Driekleur.

Elk van deze kleuren heeft een breedte van 1,5mm. De zwarte kleur bevindt zich aan de buitenkant. Het lint draagt een Koninklijk Kroon en een Goud     

                                                                     -----------------------------------------------  

Het dragen van de verkleinde modellen van de juwelen van de eervolle onderscheidingen van de verenging is toegelaten.

 

De nationale secretaris wordt belast deze tekst te laten verschijnen in de bijvoegsels van het Staatsblad, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

                                                                  **************************************